Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Magic Scents Paradise

 1. Toepasselijkheid 
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Magic Scents Paradise en de klant met betrekking tot de verkoop en levering van geurkaarsjes via de webshop van Magic Scents Paradise (www.magicscentsparadise.nl). Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

 2. Bestellingen
  2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de webshop van Magic Scents Paradise. De klant dient nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken bij het plaatsen van een bestelling.
  2.2 Magic Scents Paradise behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgaaf van reden.

 3. Prijzen en Betalingen
  3.1 Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld. 3.2 Betalingen dienen te worden voldaan op het moment van de bestelling. Magic Scents Paradise accepteert betalingen via de aangeboden betaalmethoden op de webshop.

 4. Levering
  4.1 Magic Scents Paradise streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertermijn te verzenden. Levertermijnen zijn echter indicatief en geen bindende deadlines.
  4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de geurkaarsjes gaat over op de klant op het moment van levering.
  4.3 Indien de klant de bestelling niet in ontvangst neemt of een onjuist afleveradres verstrekt, behoudt Magic Scents Paradise zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor het opnieuw verzenden van de bestelling.

 5. Retourneren en Klachten
  5.1 De klant heeft het recht om de geurkaarsjes binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits deze ongeopend en in originele staat verkeren.
  5.2 Klachten over de geurkaarsjes dienen binnen een redelijke termijn na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan Magic Scents Paradise. Magic Scents Paradise zal zich inspannen om klachten zo spoedig mogelijk en naar tevredenheid van de klant af te handelen.

 6. Intellectueel Eigendom
  6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en logo’s, berusten bij Magic Scents Paradise.
  6.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Magic Scents Paradise de inhoud van de website of enig deel daarvan te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

 7. Aansprakelijkheid
  7.1 Magic Scents Paradise is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de geurkaarsjes of de webshop.
  7.2 De aansprakelijkheid van Magic Scents Paradise jegens de klant is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de bestelling.

 8. Overmacht Magic Scents Paradise is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen indien deze het gevolg zijn van omstandigheden buiten haar redelijke controle, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, natuurrampen, oorlog of overheidsmaatregelen.

 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  Op alle overeenkomsten tussen Magic Scents Paradise en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Magic Scents Paradise, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

 10. Contactgegevens
  Magic Scents Paradise Adres: Jeroenboschstraat 56, 4907 MS Oosterhout
  E-mail: info@magicscentsparadise.nl
  Telefoon: (+31) 6 409 981 74

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10-07-2023 20.00 uur.